Syötteen kansallispuiston vaikutukset aluetalouteen

Kansallispuistot ja retkeilyalueet ovat tärkeitä paikallistaloudelle. Rahaa virtaa paikallistalouteen eniten matkailualueilla, joissa kävijöiden viipymä on pidempi ja matkailupalvelujen tarjonta on suurempi. 

Kohdekohtaisia paikallistaloudellisia vaikutuksia, jotka pohjautuvat tietoihin suojelualueiden kävijöiden rahankäytöstä, on arvioitu viimeksi vuonna 2019. Taloudellisia vaikutuksia ei lasketa vuonna 2020, sillä koronatilanne on vaikuttanut matkailuun niin merkittävästi. Vuonna 2019 Syötteen kansallispuiston ja retkeilyalueen aluetaloudellinen vaikutus Pudasjärvelle arvioitiin olevan seuraavanlainen:

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-1.png

Lähde: Kansallispuistot ja retkeilyalueet tärkeitä paikallistaloudelle | Metsähallitus (metsa.fi)

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Pudasjärvellä

VALTO-hankkeessa on selvitetty matkailun aluetaloudellisia vaikutuksia Pohjois-Pohjanmaalla eri vuosina. Viimeisin selvitys on julkaistu vuonna 2019 ja tutkimustulosten mukaan vuonna 2017 Pudasjärven välitön matkailutulo oli 23,2 miljoonaa euroa ja välitön matkailutyöllisyys 125 henkilötyövuotta.

Vuonna 2017 kokonaismatkailutulo, sisältäen myös kerrannaisvaikutukset, oli Pudasjärvellä 27,8 miljoonaa euroa ja kokonaismatkailutyöllisyys 143 henkilötyövuotta. Kyseisenä vuonna matkailutyöllisyyden aikaansaama kokonaispalkkaverotulo oli Pudasjärvellä hieman yli 550 000 euroa.

Syötteen kävijämäärien kehitys

Syötteen kävijämäärissä on koettu viime vuosina huimaa kasvua. Seuraavasta taulukosta nähdään, että vuonna 2020 kävijämäärissä oli kasvua oli peräti 48,5 prosenttia edellisen vuoden kävijämääriin verrattuna. Myös sitä aikaisemmin kävijämäärissä oli nähtävissä vuotuista kasvua.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-2.png

Myös yöpymisten määrä on kehittynyt viime vuosina positiivisesti Syötteellä, mutta ensin vuoden 2018 lopulla tapahtuneen hotellipalon ja sitten vuoden 2020 alkupuolella alkaneen koronatilanteen aiheuttama notkahdus näkyy erityisesti kansainvälisten yöpymisten lukumäärässä selvästi:

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on image-3.png

On huomattava, että Syötteellä on paljon päiväkävijöitä ja matkailualueella onkin tavoitteena saada heidät yöpymään alueella ja yleensäkin pidentää matkailijoiden viipymää. Syöte on suosittu luontomatkailukohde ja lähimatkailukohde, ja suuri osa kävijöistä tulee Oulun seudulta.

Matkailuinvestoinnit Pudasjärvellä

Matkailualueen tarjonta kehittyy jatkossakin, sillä alueelle kohdistuu vuosina 2021-2023 noin 39,8 miljoonan euron arvosta yksityisiä investointeja. Sekä Syötteen majoituskapasiteetti kasvaa että matkailupalvelut kehittyvät edelleen.

Pudasjärven kaupunki on investoinut alueelle Syötteen infrahankkeeseen sekä rakennuttamalla matkailukeskuksen sydämeen LumiAreenan, josta kaupunki vuokraa tiloja yrityksille sekä esimerkiksi tapahtumien järjestämistä varten. Syötteen infrahankkeen budjetti oli 1,5 miljoonaa euroa ja puolet rahoituksesta oli julkista EU-hankerahoitusta. LumiAreenan rakentamiskustannukset olivat noin 3,5 miljoonaa euroa. Matkailun puitesopimukseen pohjautuvat yksityisten yritysten jo tekemät ja valmistelevat investoinnit alueelle ovat huomattavia kaupungin tekemiin investointeihin verrattuna eli suurin osa Syötteen investoinneista on yksityisiä.

Mökkeilyn vaikutukset Pudasjärven aluetalouteen

Tarkempia tutkimustietoja matkailusta Pudasjärven ja Pohjois-Pohjanmaan alueelta löydät VALTO-hankkeen piirissä laadituista tutkimusraporteista. Mökkiläisten merkitys Pudasjärvelle on huomattava, sekä paikallisten vähittäiskauppojen palvelujen käyttäjinä että kiinteistöveron maksajina. Pudasjärvellä on yhteensä noin 3500 vapaa-ajan asuntoa. Ulkopaikkakuntalaiset omistavat Pudasjärven vapaa-ajan asunnoista noin 77 prosenttia eli 2273 kappaletta. Suurin osa mökkiläisistä eli 61 prosenttia on oululaisia.

Vuonna 2020 julkaistun tutkimuksen mukaan vuonna 2018 mökkeilyn eli matkailullisen vapaa-ajanasumisen kokonaismatkailutulo, sisältäen kerrannaisvaikutukset, oli Pudasjärvellä 4,5 miljoonaa euroa ja 19,3 henkilötyövuotta. Kyseisenä vuonna matkailutyöllisyyden aikaansaama kokonaispalkkaverotulo oli Pudasjärvellä noin 72 000 euroa.

Vuonna 2018 ulkopaikkakuntalaiset vapaa-ajanasukkaat kuluttivat Pudasjärvellä vuodessa keskimäärin lähes 1 700 euroa/vapaa-ajanasunto. Kulutus kohdistui ennen muuta ruoka- ja päivittäistavaraostoihin, erikoistavaraostoihin sekä polttoainekuluihin ja korjaamopalveluihin. Vapaa-ajan asumisesta koituu lisäksi yli puoli miljoonaa euroa kiinteistöverotuloa Pudasjärvelle vuosittain.

Lue tuorein vuonna 2020 julkaistu tutkimus vapaa-ajan asumisen vaikutuksista aluetalouteen.

Lisää Pudasjärven matkailusta

Siirry Pudasjärven Kehitys Oy:n matkailutoimialan sivulle.