Huomaa, että yksinyrittäjän tuen hakuaika on jo päättynyt.

Tukea myönnettiin Pudasjärvellä 65 yrittäjälle eli yhteensä 130 000 euroa käytettiin. Tuesta jäi käyttämättä 164 000 eli 56 prosenttia.

Useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset

Milloin yksinyrittäjän tukea voi hakea ja riittävätkö rahat?

Avustusta voitiin myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Hakuaika päättyi 30.9.2020 klo 16.15.

Yksinyrittäjän tukea oli Pudasjärvellä käytettävissä yhteensä 294 000 euroa.

Milloin tuen hakeminen avautuu ja miten nopeasti tukipäätöksiä tehdään?

Pudasjärvellä haku avautui 16.4.2020 klo 8. Hakumateriaali on saatavilla kaupungin verkkosivuilla: https://www.pudasjarvi.fi/poikkeustilannetiedotus/2730-yksinyrittaejien-2000-euron-avustus-koronakriisistae-selviaemiseksi-on-haettavissa

Oikean linkin hakumateriaaliin löydät myös kirjoittamalla Pudasjärven kaupungin kotisivujen hakukenttään sanat ”yksinyrittäjän tuki”.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Tukipäätöksiä tehdään viikottain ja hakemuksen joutuisaa käsittelyä auttaa luonnollisesti se, että hakemus on huolellisesti täytetty ja kaikki vaaditut liitteet on toimitettu hakuohjeiden mukaisesti.

Mistä yksinyrittäjä saa lisätietoja hakumenettelystä?

Kaupungin verkkosivuilla on saatavilla hakumateriaali, jossa on lisätietoja menettelystä. Tutustu hakuohjeisiin tarkasti. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoa ja tarkempia ohjeita Pudsjärven Kehitys Oy:n yhteyshenkilöiltä, joiden yhteystiedot löytyvät myös hakumateriaalista.

Kuinka suuri yksinyrittäjän tuki on ja mihin sitä voi käyttää?

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin kustannuksiin tukea voidaan käyttää.

Mitä ehtoja tuella on? Miten niitä arvioidaan?

Avustuksen ehtona on, että

 • Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
  • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.
  • Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen. Päätöksenteossa luotetaan yrittäjän hakemuslomakkeessa antamaan ilmoitukseen sekä hakemuksen yhteydessä lähetettyyn jäljennökseen kirjanpidosta ja/tai tiliotteesta tai kirjallisesti toimitettuun dokumenttiin, josta muulla tavoin ilmenee myyntituottojen lasku 30% tai enemmän.
 • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset.  
  • Lähtökohtana kannattavalle liiketoiminnalle on, että vuoden 2019 tilinpäätöksestä tai annetusta veroilmoituksesta ilmenee, että tilikauden tulos on ollut positiivinen. Jos tulos on ollut negatiivinen sen takia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu itselle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen.
  • Osana kannattavan toiminnan edellytysten arviointia on selvitettävä, onko yrityksellä ollut jo ennen koronaepidemiaa verovelkoja. Kunnat pyytävät yrittäjää toimittamaan todistuksen veroveloista. Yrittäjät voivat tarkistaa verovelkatilanteensa YTJ-yritystietojärjestelmästä, lukuunottamatta toiminimellä toimivia yksinyrittäjiä, jotka käyttävät OmaVero-palvelua. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esim. ulosoton suunnitelma tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen. Pienempien verovelkojen osalta voidaan käyttää harkintaa tuen myöntämisessä. Kunnat ohjeistavat tarkemmin miten toimivat verovelkatiedon osalta.
  • Mikäli yrittäjän vakuutuksessa ja yrittäjän toimittamassa kirjallisessa materiaalissa on ristiriita, voidaan hakijalta pyytää lisätietoa. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva.
 • Avustus on vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki) ja edellytyksenä on, että yksinyrittäjän de minimis- tuki ei ole ylittänyt yli 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettu komission asetus (EU) N:o 1407/2013).

Kuka tukea voi saada?

Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu päätoimisesti yritystoimintaa harjoittavalle. Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija voi esittää minimissään 20 000 euron (verollinen) yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.

Päätoimiseksi yksinyrittäjäksi luettava henkilö voi saada mitä tahansa eläkettä, kunhan hän täyttää tuen muut ehdot. TEM:in uusi linjaus 30.4.2020 lähtien on, että eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden ehtojen täyttyessä.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yksiyrittäjällä on työsuhteessa työntekijöitä (lyhyempiaikaisestikin tai lomautettuna tai äitiys tai vanhempainvapaalla), kuuluu yrittäjä ELY-keskusten palveluiden piiriin sovitun työnjaon mukaisesti. Mikäli työtekijällä ei ole työsuhteessa palkattua työvoimaa, on hän yksinyrittäjä ja voi hakea yksinyrittäjätukea kunnasta. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Mille yritysmuodoille tukea voidaan myöntää?

Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen tuen oikeudellista muodosta ja rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille.

Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freelanceryrittäjä voi saada tukea, kun freelanceryrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Onko kyseessä yksinyrittäjä, jos on irtisanonut kaikki työntekijänsä?

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1–5 henkilöä, mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Entä jos yritykselläni on useampi omistaja, mutta olen itse ainoa, joka työskentelee ja ainoa YEL-vakuutettu?

Tukea voivat hakea päätoimiset yksinyrittäjät, yrityksen rahoitustavasta riippumatta. Omistajat eivät voi hakea yksinyrittäjätukea, jos eivät ole päätoimisia yksinyrittäjiä.

Mistä yksinyrittäjä voi hakea tukea?

Yksinyrittäjä voi hakea yksinyrittäjän tukea yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Kannattaa huomioida, että yksinyrittäjän on mahdollista hakea myös ELY-keskuksesta normaalia kehittämisavustusta. ELY-keskuksen koronarahoitusta eli häiriötilanteessa annettavaa lisätukea yksinyrittäjä ei sen sijaan voi hakea. Koronarahoitus on tarkoitettu 1-5 henkilöä työllistäville yrityksille.

Miten avustusta myönnetään, jos yksinyrittäjällä on useita yrityksiä?

Yksinyrittäjän avustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän on ainoa työntekijä, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Entä jos ei työllisty missään yrityksessään päätoimisesti, mutta kun kaikissa yrityksissä tehty työ lasketaan yhteen, niin on esimerkiksi YEL-vakuuttamisvelvollinen ja hyvinkin päätoiminen yrittäjä?

Yrittäjä voi hakea tukea kerran yhden yrityksen kautta, mutta ei kaikkien yritysten osalta.

Mitä jos yrityksessä on useita yrittäjiä, mutta ei yhtään työntekijää?

Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.

Mitä tietoja yksinyrittäjän pitää toimittaa tuen hakemista varten?

Hakua varten täytyy täyttää lomake, jossa on seuraavat tiedot:

 • Hakijan perustiedot
 • Toiminnan kuvaus
 • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet (=julkiset tuet) kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
 • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)

Hakemukseen yhteyteen tarvitaan seuraavat liitteet:

 • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
 • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
 • Verovelkatodistus. Todistuksen voi tulostaa itse kirjautumalla omien pankkitunnusten avulla www.suomi.fi-palveluun. TEM:in uusi linjaus 30.4.2020 lähtien on, että mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma, esimerkiksi ulosoton suunnitelma, tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen.

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Kaupungin verkkosivuillaa on hakumateriaali, jossa on tarkemmat ohjeet siitä, miten ja minne hakemus toimitetaan.

Kauanko kestää, että rahan saa tilille?

Päätöksiä tehdään kaupungin toimesta viikottain. Kun myönteinen tukipäätös on tehty, tuen maksatus hoidetaan myös mahdollisimman nopeasti. Tuen maksaa kaupunki.

Mitä toimialoja tuki koskee? Koskeeko se maatalousyrittäjiä?

Yksinyrittäjän tukea ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut 18.5.2020 lähtien koronatukien haun maatilakytkentäisille, maataloustuotteita jalostaville ja alkutuotannon yrityksille ja niistä lisätietoa löytyy Ruokaviraston verkkosivuilta.

Myöntävätkö kaikki kunnat tukea?

Tehtävä on kunnille vapaaehtoinen, mutta työ- ja elinkeinoministeriö tulee valmistelussa turvaamaan sen, että yksinyrittäjä ei jää ilman tukea. Pudasjärven kaupunki on päättänyt myöntää tukea.

Ministeriö on varannut kullekin kunnalle sen laskennallisen osuuden, jonka kunnat anovat puolestaan ministeriöstä. Pudasjärven osuus valtakunnallisesta tukipotista on noin 294 000 euroa.

Voiko yksinyrittäjä hakea ja saada koronavirustilanteessa sekä kunnalta haettavaa tukea että työttömyysetuutta? Miten tuet vaikuttavat toisiinsa?

Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Voiko yksinyrittäjä saada yksinyrittäjätukea useasta yrityksestä?

Ei voi saada, koska yksinyrittäjä ei voi olla päätoiminen yrittäjä kuin yhdessä yrityksessä.

Voiko sivutoiminen yksinyrittäjä saada yksinyrittäjän tukea?

Ei voi saada, koska tuen myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä.

Lisätietoja: TEM:in kysymyksiä ja vastauksia -sivusto.

Jos tarvitset lisäneuvoja tai apua hakemuksen laatimisessa, ota yhteyttä Pudasjärven Kehitys Oy:ssä Jukka Koutaniemeen tai Auvo Turpeiseen.