Pudasjärven elinkeinonäkymät

Pudasjärvi tunnetaan yleisesti maan hirsipääkaupunkina. Pudasjärven elinkeinopolitiikan yleisenä päämääränä on elinkeinoelämän aktivointi toimivien yritysten kasvua tukemalla ja luomalla edellytyksiä uusien yritysten synnylle ja siirtymiselle Pudasjärvelle. Vuonna 2017 hyväksytyn kuntastrategian tärkein tavoite on kasvu. Kasvu edellyttää myös elinkeinoelämän kehittymistä, toisaalta se myös luo mahdollisuudet yritysten kasvulle. Avaintoimialoiksi Pudasjärvellä on valittu hirsi- ja puutuoteala, lähiruoka ja matkailu.

Kaupungissa toimii yhteensä lähes 500 yritystä ja ne kattavat monipuolisesti eri toimialat. Pudasjärvellä toimii muutamia valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä kärkiyrityksiä, kuten maailman suurin hirsitalovalmistaja Kontiotuote Oy ja puutuotealalla johtava liukulasiseinien valmistaja Profin Oy, joka on nykyään osa Inwido Finland Oy:tä. Myös Lännen Tehtaiden omistama elintarvikejalostusalan tuotantoyksikkö eli maailman pohjoisin pitsatehdas sijaitsee Pudasjärvellä. Suuri osa Pudasjärvellä toimivista yrityksistä on kuitenkin pieniä, 1-2 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä, mutta ne ovat hyvin merkittäviä toimijoita palvelutarjonnan ja koko kaupungin elinvoimaisuuden näkökulmasta. Vuonna 2019 Pudasjärvelle perustettiin 27 uutta yritystä pois lukien metsätilat. Yritysten kokonaislukumäärä pysyy Pudasjärvellä suhteellisen vakaana.

Pudasjärven yritysten näkymät eivät sinänsä poikkea muun maan elinkeinoelämän ja talouden tilanteesta. Kivijalkamyymälät kohtaavat nykyään koko maassamme kovia haasteita muun muassa verkkokaupan suosion vuoksi ja vuonna 2019 Pudasjärven keskustassa muutama yritys lopetti eri syistä toimintansa. Muutama yritys puolestaan laajensi ja/tai uudisti merkittävästi keskustassa sijaitsevia liiketilojaan. Haasteena Pudasjärvellä on koko maan tavoin yrittäjien suhteellisen korkea keski-ikä, jolloin esimerkiksi jatkajien löytäminen ja omistajanvaihdosten onnistunut toteuttaminen tulee lähivuosien kysymykseksi. Osaajien rekrytoinnissa koetaan haasteita erityisesti matkailu- ja ravintola-alalla. Yleisiksi haasteiksi koetaan maatalouden yleiset näkymät, osaavan työvoiman ja yritysrahoituksen saatavuus, väestöpohjan sekä ostovoiman väheneminen. Liiketoiminnan uudistuminen – jotta pysytään kiristyvässä kilpailussa mukana – ovat ajankohtaisia kysymyksiä Pudasjärvellä.

Vuonna 2018 perustettu Pudasjärven Kehitys Oy tarjoaa yritysneuvontapalveluja ja järjestää yrittäjille suunnattuja tapahtumia ja koulutuksia. Pudasjärven Kehitys Oy huolehtii siitä, että yrityskehityspalveluja on paikallisesti saatavissa, ne ovat laadukkaita ja vastaavat paikallisten yritysten tarpeisiin. Yhtiö tuottaa myös kaupungille elinkeino- ja kehittämispalveluja ja kehittää aluemarkkinointia. Pudasjärven Kehitys Oy aktivoi yrityksiä osallistumaan erilaisiin alueella toimiviin yrityksille suunnattuihin hankkeisiin ja kannustaa hyödyntämään niiden sekä oman asiantuntijaverkostonsa, kuten Yrittäjäjärjestön ja muiden yhteistyötahojen kautta saatavissa olevia palveluja. Pudasjärven Kehitys Oy on tällä hetkellä mukana alueellisissa kehittämishankkeissa, joiden kautta tarjotaan erityisasiantuntijapalveluja lähiruokatoimialan yrityksille, sote- ja hyvinvointialan sekä niihin kytkeytyvien palvelualan yrityksille, sekä omistajanvaihdoksiin ja kasvuhakuisille yrityksille.

Yhtiössä työskentelee toimitusjohtajan lisäksi yritysneuvoja, jonka tehtävänä on auttaa yritysten perustannassa, rahoituskanavien ja rahoituksen haussa sekä jo toimivien pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Neuvonta on asiakaslähtöistä ja maksutonta. Yhtiö järjestää yrityksille tai yritystoiminnasta kiinnostuneille henkilöille suunnattuja info- ja verkostoitumistilaisuuksia. Vuonna 2019 järjestettiin 16 erilaista tapahtumaa. Vuoden 2019 loppupuolella yhtiöön palkattiin myös määräaikainen lähiruoka-asiantuntija, joka tarjoaa paikkakunnan maaseutuyrityksille ja lähiruokatuottajille suunnattua neuvontaa sekä tukee paikallisen ruokaketjun toiminnan kehittämistä. Vuonna 2020 yhtiöön tullaan rekrytoimaan lisäksi matkailualan yrityskehittäjä, joka keskittyy matkailualan kehittämiseen ja matkailualan yritysten neuvontaan. Toimialakohtaisten yrityskehittäjien kautta saadaan erityistä avaintoimialoille kohdistettua kehittämisresurssia ja lisätukea.

Asiakasvirtojen houkuttelemiseksi ja asukasviihtyvyyden kannalta ydinkeskustan yleisilmeen kehittäminen koetaan Pudasjärvellä yleensä ottaen tärkeäksi. Kuusamontielle rakentuva kiertoliittymä ja ydinkeskustan alueen liikennejärjestelyihin liittyvät uudistukset muokkaavat tulevina vuosina koko keskustan yleisilmettä. Hyvän Olon Keskus ja muut uudisrakennukset sijoittuvat ydinkeskustaan johtavan pääväylän varteen. Hyvän Olon Keskus on kaupungin tähänastisista investoinneista suurin ja se valmistuu vuonna 2021. Keskukseen sijoittuu hyvin monipuolinen palvelukokonaisuus ja rakennukseen tullaan toteuttamaan myös joitakin vuokrattavia liiketiloja. Keskustan alueelle rakennetaan myös uusia kaupungin vuokra-asuntoja ja näiden hirsikerrostalojen yhteyteen tulee vuokrattavaksi joitakin liiketiloja. Uusien liikepaikkojen myötä keskustan alueelle saadaan mahdollisesti myös uusia toimijoita. Yrityskaupan myötä keskustaan etabloituu uutena toimijana Tokmanni, joka sijoittuu nykyisen Perhemarketin kiinteistöön.

Matkailu on kansainvälinen kasvuala, ja alan potentiaali ja näkymät ovat hyvät myös Pudasjärvellä. Vuonna 2019 Syötteen kansallispuistossa, virkistysmetsässä ja Iso-Syötteen retkeilyalueella oli yhteensä 160 900 kävijää. Hiihtokeskus Iso-Syöte on saanut perättäisinä vuosina kansainvälistä tunnustusta ja kansainväliset turistit ovat löytäneet alueen. Lähimatkailu, retkeily ja maastopyöräily ovat suosiossa ja Syötteen sijainti Oulun läheisyydessä sekä maine Suomen eteläisimpänä tunturialueena tuo edelleen lisää kasvumahdollisuuksia kotimaisten kävijöiden suhteen. Alueella toimivat yritykset muodostavat yhdessä valtakunnallisesti merkittävän matkailualan klusterin. Painopistealueena matkailussa on ympärivuotisen toiminnan kehittäminen, ryhmien houkuttelu Syötteelle sekä Syötteen matkailijavirtojen hyödyntäminen koko Pudasjärven matkailun kehittämisessä.

Syötteen alueen matkailun kehittämisen yksi keskeinen lähtökohta on kestävän kehityksen periaate ja vastuullisuus. Kehittämisen kannalta merkittäväksi asiaksi on noussut yritysten liiketoimintamahdollisuuksien ja luontoarvojen yhteensovittaminen. Aluetta kehitetään edelleen yhtenä Pohjois-Suomen vetovoimaisimpana matkailualueena. Attractive Oulu Region –hankkeen toiminta jatkuu, ja siinä keskitytään maakunnallisten matkailijatoimijoiden yhteistyön tiivistämiseen ja uusien kansainvälisten kontaktien luomiseen. Syötteen Matkailuyhdistys ry vahvistaa erityisesti alueen kansainvälistä tunnettuutta ja käytännön yritysyhteistyötä Syötteen alueella.

Pudasjärven Matkailun puitesopimus on luonut edellytykset matkailuinvestointien merkittävään kasvuun. Kasvun veturina toimii Iso-Syötteen matkailualue, johon valtaosa yksityisistä investoinneista sijoittuu. Vuoden 2019 lopulla Iso-Syötteelle valmistui uusi ski-in-hotelli, jossa on 60 kahden hengen huonetta. Safaritalon ympärille rakentui KIDE Hotellin ja KIDE Kuntosalin, ravintola Tuban, Syötteen keskusvaraamon, kaupungin matkailuinfon ja LumiAreenan monikäyttösalin myötä Syötteen matkailualueen uusi palvelukeskus. Kaupungin vuosina 2019-2020 toteuttama Syötteen infrahanke uudistaa Iso-Syötteen alueen ilmettä ja matkailukeskuksen pysäköintialueen koko kasvaa noin kaksinkertaiseksi. Alueen asfaltointi valmistuu vuonna 2020. Alueelle uudentyyppistä majoitustarjontaa toteuttivat vuonna 2019 lisäksi Kuuru Apartments ja Syöte Igloos. Vuonna 2019 toteutui myös muita yksityisiä investointeja, kun Romekievari ja Pärjänkievari uudistuivat. Palon jälkeen Hotelli Iso-Syötteen uudelleenrakentaminen käynnistyi vuonna 2019 ja osa hotellin tiloista oli käytössä jo vuoden lopulla. Koko hotellin uudistus valmistuu syksyllä 2020, jonka jälkeen hotelli voi vastaanottaa aiempaa enemmän matkailijoita. Muitakin uusia investointeja on alueella suunnitteilla.

Lisääntyvä majoituskapasiteetti luo tarpeita uusille ohjelmapalveluyrityksille, jotka voivat sijoittua eri puolille Pudasjärveä. Luontoa ja suomalaista elämäntapaa kansainvälisille turisteille esitteleville ohjelmapalveluyrityksille olisi tilaa markkinoilla ja esimerkiksi niiden kautta matkailualan liiketoiminta myös Pudasjärven kylillä voi vahvistua. Tuotteina voivat olla esimerkiksi luontoretket, kalastusretket tai lammastilaan tutustuminen. Päiväretkien kautta turisteille voitaisiin esitellä suomalaista elintapaa aidossa ympäristössä ja esimerkiksi kevytyrittäjät tai maatilayrittäjät voivat saada sitä kautta lisätuloja. Uusia matkailu- ja/tai majoituspalveluja tarjoavia yrityksiä on jo syntynyt esimerkiksi Pytkynharjuun, Syötteelle, Hirvaskoskelle ja Taipaleenharjuun. Matkailun ja lähiruoka-alan yhteistyön kautta voi syntyä uutta liiketoimintaa ja olemassa olevan liiketoiminnan kasvua.

Pudasjärven tunnettuutta vahvistaa kaupungin markkinointi hirsipääkaupunkina eli johtavana hirsirakentamisen suunnannäyttäjänä. Hirsi- ja puurakentaminen ovat samalla Pudasjärven ilmastotekoja. Julkiset hirsirakennukset ovat konkreettisia ja näkyviä esimerkkejä kaupungin tekemistä arvovalinnoista, ja modernit hirsirakennukset toimivat samalla esimerkkeinä vahvasta paikallisesta osaamisesta. Tätä kannattaa hyödyntää kaupungin tunnettuuden lisäämiseksi. Luonnon monimuotoisuuden merkitys ja vaikutus hyvinvoinnille sekä elämän rikkaudelle on Pudasjärvellä arkipäivää, mutta se näyttäytyy lähimatkailijoiden kasvavalle joukolle ja tietysti kansainvälisille turisteille aivan uutena elämyksenä. Paikallista ruokaa ja raaka-aineita hyödynnetään jo alueen ravintoloissa ja tätä pitäisi tuoda nykyistä vahvemmin esille myös asiakaskunnalle. Pudasjärven avainalat ja arvot istuvat hyvin nyt esillä oleviin trendeihin, mikä voi lisätä kiinnostusta kaupunkia ja sen elinkeinoelämää kohtaan. Puutuotealan, matkailun ja lähiruokatoimialojen omien vahvuuksien ja positiivisten uutisten kautta nousevat Pudasjärveltä esille luontoarvot, ekologisuus sekä elinkeinotoiminnan vastuullisuus.