Virtapiikki on Pudasjärven Kehitys Oy:n ja Pudasjärven kaupungin järjestämä tuki. Vuonna 2019 yrityspalvelusetelille on varattu määrärahaa yhteensä 20 000 euroa.

Tuki on tarkoitettu Pudasjärven kaupungin alueella toimiville yrityksille, joilla on Y-tunnus. Tuki on tarkoitettu markkinoinnin kehittämiseen ja erityisesti digimarkkinoinnin kehittämiseen.

Yrityspalvelusetelin avulla yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa ostopalvelua myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen: brändin suunnitteluun, kotisivujen teettämiseen tai päivittämiseen, markkinointi- ja viestintäsuunnitelman tekemiseen tai palvelumuotoiluun. Palvelu hankitaan ulkopuoliselta toimijalta ostopalveluna ja tuki maksetaan yritykselle jälkikäteen eli kehittämistoimenpiteiden toteuduttua hyväksytysti.

HAKUOHJEET

Hakuaika: 1.4.-26.4.2019

YLEISET TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden kotipaikka on Pudasjärvi ja joilla on Y-tunnus. 

Tukea voivat saada:

 • Yritykset sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajat
 • Yrityksen kotipaikka ja/tai kiinteä toimipaikka on oltava Pudasjärven kaupungin alueella vähintään tukivuoden loppuun saakka
 • Toimintaan, jolla on jatkuvan kannattavan liiketoiminnan edellytykset (päätoiminen yritystoiminta)

Tukea voidaan myöntää:

 • Brändi – ja yritysilmeen suunnittelu tai muutos
 • Kotisivujen suunnittelu ja toteutus
 • Kotisivujen päivittäminen (pois lukien yksistään toteutettu hakukoneoptimointi)
 • Some-viestinnän suunnittelu, toteutus ja viestintäsuunnitelman laadinta
 • Messuosastolle yritysilmeen luominen ja messuosaston toteuttaminen (yksin tai yhteistyössä, ei kuitenkaan messujen osallistumismaksuihin)
 • Laajempi kertaluontoinen mainoskampanja (markkinointisuunnitelma)
 • Tienvarsimainonta tai opaskyltit (viranomaisen hyväksyntä)
 • Markkinointiin ja myynnin kehittämiseen liittyviin palveluihin

Tukea ei voi saada:

 • Tavanomaiseen markkinointiin tai tavanomaisen printti- ja some-markkinoinnin toteuttamiseen
 • asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea (esim. ELY-keskuksen tuet  www.yritystenkehittamispalvelut.fi tai Business Finlandin innovaatioseteli)
 • Asiantuntijapalveluun, johon saadaan julkista tukea muualta
 • Yrityksen omiin palkkakustannuksiin, eikä muihin normaalitoiminnan menoihin
 • Julkisesti tuettuihin yhteismarkkinointikampanjoihin
 • Erityisen pienimuotoisena pidettävään yritystoimintaan (tulo alle YEL-vakuutuksen alarajan)
 • Jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksistaan (verot ja työeläkevakuutusmaksut)
 • Jos hakijan taloudellinen tilanne ei mahdollista liiketoiminnan harjoittamista tai yrityksen kehittämistoimia
 • Kone- ja laiteinvestointeihin

MYÖNNETTÄVÄN TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄ JA OMARAHOITUSOSUUS

Tuki on 50 % hankinnan arvosta, kuitenkin korkeintaan 1500 euroa/yritys.

Tuki on harkinnanvaraista. Yrityspalveluseteli myönnetään arvioinnin perusteella, ja Pudasjärven Kehitys Oy tekee päätöksen tuen myöntämisestä. Etusijalla ovat alkuvaiheen yritykset ja yritykset, jotka toteuttavat ensimmäisiä toimenpiteitään digimarkkinoinnissa.

Tukea myönnetään vuosittaisen määrärahan puitteissa.

Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Mikäli hankinta ja kustannukset toteutuvat jostain syystä suunniteltuja toimenpiteitä ja yrityssetelitukipäätöstä pienempinä, myös tuen määrä laskee.

Tuki on yritykselle niin sanottua de minimis -tukea.

TUEN HAKEMINEN JA HAKEMUKSEN LIITTEET

Tukea haetaan Pudasjärven Kehitys Oy:ltä tällä lomakkeella.

Hakemukseen on liitettävä uusin tuloslaskelma ja tase tai niihin verrattava selvitys hakijan tuloista ja varallisuudesta. Jos ensimmäinen tilikausi ei ole vielä päättynyt, voidaan liitteeksi hyväksyä hakuhetken tuloslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma. Apuna voi käyttää Yritystulkin työkaluja osoitteessa: https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/oulunkaari/

Hakulomakkeeseen tulee avata lyhyesti yrityksen toimintaa ja kuvata selkeästi yrityssetelin käyttötarkoitus, mitä kehittämistoimia ollaan käytännössä toteuttamassa (tavoitteet, sisältö, aikataulu, asiantuntija tai palveluntuottaja, ajankäytön työmäärä, hinta sekä arvio yrityksen tai yrittäjän osallistumisesta toimintaan).

Palveluntuottaja (asiantuntijataho, jolta toteutus hankitaan) on yritys, jolla on Y-tunnus. Palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaisten tietojen tulee olla kunnossa (liittynyt tilaajavastuujärjestelmään).

HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Hakemus liitteineen toimitetaan sähköisessä muodossa yritysneuvojalle sähköpostiosoitteeseen: auvo.turpeinen@pudasjarvenkehitys.fi. Mikäli hakemusta ei voida toimittaa sähköisesti, yrityksen tulee ottaa yhteyttä yritysneuvojaan.

Pudasjärven Kehitys Oy arvioi hakemukset hakuajan päätyttyä ja tekee päätökset yrityspalvelusetelin myöntämisestä. Yritys saa tämän jälkeen tiedon yrityspalvelusetelin myöntämisestä.

Mikäli yritys haluaa aloittaa kehittämistoimenpiteet jo ennen hakuajan päättymistä ja yrityspalvelustelipäätöksen saamista, yritys tekee sen omalla riskillään.

TUEN MAKSU JA MUUT EHDOT

Tuki maksetaan yritykselle yrityspalvelusetelin tukiehtojen ja päätöksen mukaisesti toteutuneiden kustannusten perusteella.

Tuen maksamiseksi on Pudasjärven Kehitys Oy:lle toimitettava kopiot tositteista (laskuista ja kopio yrityksen suorittamasta omarahoitusosuuden maksukuitista) sekä raportti tehdyistä toimenpiteistä. Asiantuntijatahon toimittama raportti pitää olla yrityksen hyväksymä.

Toteutetut toimenpiteet tarkistetaan sekä raportin ja tositteiden pohjalta kulut todennetaan Pudasjärven Kehitys Oy:ssä. Niiden hyväksynnän jälkeen Pudasjärven kaupunki maksaa tuen yritykselle.

Lisätietoja:

Auvo Turpeinen, yritysneuvoja
puh: 045 169 3997
email: auvo.turpeinen@pudasjarvenkehitys.fi