Kaupunkistrategiansa mukaisesti Pudasjärvi luo edellytyksiä uusille työpaikoille ja asukasmäärän kasvulle. Keskustan alueen viihtyvyyden ja palvelujen kehittäminen on yksi keino lisätä sekä asukastyytyväisyyttä että paikkakunnan vetovoimaisuutta.

Pudasjärven omaa vetovoimaa tulee lisätä ostovoiman vuodon vähentämiseksi

Kaupan alan selvitys toteutettiin helmikuun aikana ja samalla toteutettiin otantaan perustuva haastattelututkimus yrittäjien keskuudessa. Selvitystyön taustalla on kaavamuutos, joka uudistaa sekä keskustan alueen tieverkkoa että taajamarakennetta. Selvityksen teetti Pudasjärven Kehitys Oy ja raportin laati FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy.

Kaupan alan selvityksen perusteella Pudasjärvellä on monipuolinen ja kattava päivittäiskaupan palveluverkko. Ostovoiman negatiivista siirtymää on kuitenkin erikoiskaupan alalla, autokaupassa ja huoltamotoiminnassa eli kysyntää suuntautuu muille paikkakunnille. Kaupungin tavoitteena tulisi olla jatkossa ostovoiman vuodon vähentäminen. Kaupan alan selvityksen mukaan Pudasjärven kaupallisen vetovoiman vahvistaminen edellyttää sekä ydinkeskustan että valtatien varren kehittämistä.

Keskustassa sijaitseville liiketonteille on tarvetta

Kurenalla sijaitsee vielä osittain tyhjiä tai nykyään vajaakäytössä olevia liiketontteja, jotka vaikuttavat keskustan yleisnäkymään ja toisaalta sijaintinsa puolesta kiinnostavat mahdollisia uusia kaupan alan ja muita toimijoita. Kaupan toiminta- ja kehitysedellytysten kannalta on tärkeää, että mahdollistetaan myymälätilojen uudistuminen ja laajentuminen sekä uuden liiketilan rakentaminen paikkakunnalle. Selvityksen mukaan laskennallinen lisätarve vuoteen 2040 mennessä on tilaa vaativassa erikoiskaupassa noin 1 700 k-m2, muussa erikoiskaupassa jopa 4 200 k-m2 ja autokaupassa ja huoltamotoiminnassa noin 2 300 k-m2.

Sijaintivaihtoehtoina uusille kaupan alan toimijoille tarkasteltiin Kuusamontien vartta ja ydinkeskustan pääväylän vartta. Molemmissa vaihtoehdoissa kaupan palvelut ovat hyvin saavutettavissa. Valtatien varren vahvuutena on kaupan alan toimijan kannalta erityisesti näkyvä sijainti. Ydinkeskustassa on puolestaan enemmän lähiasukkaita ja työpaikkoja sekä muita palveluja. Uuden kaupan alan toimijan sijoittuminen ydinkeskustaan säilyttäisi palvelurakenteen tiiviinä.

Toimijoiden omista tarpeista riippuen eri kokoisille ja erilaisille liiketonteille on kysyntää. Käytännössä haasteena on, että uusille kaupan alan toimijoille ei ole vapaana isoja tontteja ydinkeskustan pääväylän varrelta, mutta Kuusamontien varressa tilaa on toistaiseksi enemmän käytettävissä. Selvityksen mukaan erikoiskaupassa kysyntä mahdollistaa uuden liiketilan rakentamisen Pudasjärvelle ja molemmat sijaintivaihtoehdot vahvistavat kaupungin keskustan vetovoimaa kaupan sijaintipaikkana.

Yrittäjät toivovat keskustan yleisilmeen kehittämistä

Haastatteluissa nousi nykyisten yrittäjien luonnollisena huolena esille, että uuden kaupan alan toimijan sijoittuminen paikkakunnalle vaikuttaa kilpailutilanteeseen. Vastaajien mukaan uusien toimijoiden toivotaan sijoittuvan mieluummin ydinkeskustaan kuin Kuusamontien varteen. Uusien toimijoiden toivotaan monipuolistavan valikoimaa eli tuovan paikkakunnalle uudenlaista tarjontaa sellaisista palveluista ja tuotteista, joita ei tällä hetkellä ole saatavilla.

Selvityksessä nousi vahvasti esille yrittäjien yleisenä toiveena, että kaupungin keskustan yleisilmettä ja yleistä viihtyisyyttä kehitettäisiin. Ydinkeskustan liikerakennukset ja liikkeiden näyteikkunat vaatisivat vastaajien mukaan uudistamista. Osa ydinkeskustan kiinteistöistä on kaupungin ja osa muiden tahojen omistamia. Ydinkeskustan uudistuminen on siis laajasti pudasjärvisten ja Kurenalla kiinteistöjä omistavien yhteinen asia. Uudistukset vaativat investointeja kaikilta osapuolilta. Yrittäjien mukaan keskustaan halutaan uusia houkuttelevia kivijalkaliikkeitä, lisää viheralueita sekä viihtyisiä kohtaamispaikkoja keskustan ja torin alueelle.

Pudasjärven kaupunki pyrkii luomaan edellytyksiä uusille työpaikoille ja asukasmäärän kasvulle. Keskustan tieverkon uudelleenlinjaus ja uudet julkiset ja yksityiset rakennushankkeet muuttavat keskustan aluetta ja sen yleisilmettä positiiviseen suuntaan. Kaupunki kehittää osaltaan myös yleisiä alueita ja viheralueita pääväylän liikennejärjestelyjen uudistuksen yhteydessä.

Pudasjärven Kehitys Oy kokoaa liiketonttien markkinointia tukevaa materiaalia nettisivuilleen, jotta tietoa vapaista liiketonteista olisi entistä helpommin saatavissa. Keskustan palveluvalikoiman toivotaan lähivuosina lisääntyvän ja monipuolistuvan entisestään. Se vahvistaa Pudasjärven keskustan kaupallista vetovoimaa sekä asukkaiden, vapaa-ajan asukkaiden että matkailijoiden näkökulmasta.

LISÄTIETOJA:

Tomi Timonen
kaupunginjohtaja
Pudasjärven kaupunki
050 454 8230

Sari Turtiainen
toimitusjohtaja
Pudasjärven Kehitys Oy
040 487 2429