Pudasjärven kaupunginhallitus on päättänyt käynnistää Syötteen osayleiskaavan laatimisen kokouksessaan 14.2.2023. Työn tekijäksi on valittu SWECO. Laadittavan oikeusvaikutteinen osayleiskaavan tavoitevuosi on 2035. Uudistettu Syötteen osayleiskaava korvaa alueella voimassa olevat aiemmin laaditut yleiskaavat. Yleiskaava ohjaa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua.

Suunnittelualue

Suunnittelualueen laajuus on noin 340 neliökilometriä. Alue kattaa Iso-Syötteen ja Pikku-Syötteen matkailukeskukset lähialueineen. Osa Syötteen kansallispuiston eteläisestä alueesta sijoittuu suunnittelualueelle. Suunnittelualueen eteläosaan sijoittuvat Naamangan, Salmiperän ja Pytkynharjun alueet. Suunnittelualueella on runsaasti virkistystoimintoja ja erilaisia reitistöjä. Vakituinen asuminen painottuu etenkin Syötekylän alueelle.

Tausta-aineistona Master Plan

Vuonna 2021 valmistunut Syötteen matkailualueen Master Plan ja investointisuunnitelma vuosille 2022– 2027 toimii yleiskaavatyön tausta-aineistona. Suunnitelmassa on määritelty useita tavoitteita Syötteen osayleiskaavatyölle. Yleiskaavan tarkastelujakso yltää vuoteen 2035. Yleiskaavan päivitystyö laaditaan laajassa yhteistyössä asukkaiden ja loma-asukkaiden, alueen toimijoiden sekä muiden osallisten kanssa. Yleiskaavan uudistamista ohjaavat myös valtakunnalliset ja maakunnalliset tavoitteet. Yleiskaavan laadinnassa huomioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset. Seuraavassa otteet SWECOn osallistumis- ja arvioimissuunnitelmasta.

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle sekä väestökehityksen edellyttämälle riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hyvää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa. (SWECO 20.9.23)

Tehokas liikennejärjestelmä

Edistetään valtakunnallisen liikennejärjestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia liikenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmistamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja -palvelujen yhteiskäyttöön perustuville matka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilöliikenteen solmukohtien toimivuudelle. (SWECO 20.9.23)

Muita keskeisiä arviointisuunnitelman osa-alueita ovat; terveellinen ja turvallinen elinympäristö,  elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja uusiutumiskykyinen energiahuolto.