Hae Pudasjärven yrityspalveluseteliä! Hakuaika on 12.5.2022 – 12.6.2022

Yrityspalveluseteli on Pudasjärven Kehitys Oy:n ja Pudasjärven kaupungin järjestämä tuki. Vuonna 2022 yrityspalvelusetelille on varattu määrärahaa yhteensä 15 000 euroa, josta jäljellä on 7500€. Tukea myönnetään vuosittaisen määrärahan puitteissa.

Tukea myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä harkinnanvaraisesti. Hakuaika alkaa 12.5.2022 klo 8.00. Tätä ennen hakemusta ei tule toimittaa. Hakuaikaa on 12.6.2022 klo 16 asti.

Kenelle?

Tuki on tarkoitettu kaupungin alueella toimiville pk-yrityksille, joilla on Y-tunnus ja joiden kotipaikka ja/tai kiinteä toimipiste sijaitsee Pudasjärvellä. Yrityspalveluseteliä voi hakea yritys, jolla on pyrkimys kasvuun, tai esimerkiksi kansainvälistymiseen, tarve yrityksen uudistamiselle tai straegiselle kehittämiselle.

Huomaa, että tuki on harkinnanvarainen. Tukea voidaan tällä hakukierroksella myöntää myös niille yrityksille, jotka eivät käyttäneet niille vuonna 2021 myönnettyä tukea.

Yrityspalveluseteli on yritykselle niin sanottua de minimis -tukea (komission asetus 1407/2013). Tukea voidaan myöntää, mikäli yrityksen de minimis -tukiraja ei ylity. Yrityskohtainen eri viranomaistahojen myöntämien de minimis -tukien yhteenlaskettu maksimimäärä on 200 000 euroa kuluvan vuoden ja sitä edeltävän kahden perättäisen verovuoden aikana.

Mihin tuki on tarkoitettu?

Yrityspalvelusetelin avulla yrittäjä voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa ostopalvelua esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen: brändin suunnitteluun, kotisivujen teettämiseen tai päivittämiseen, verkkokaupan ja digitaalisen liiketoimintamallin suunnitteluun, markkinointi- ja viestintäsuunnitelman tekemiseen tai palvelumuotoiluun.

Asiantuntijapalvelua voi hankkia myös juridisiin palveluihin, viennin käynnistämiseen tai esimerkiksi yrityksen strategian uudistamiseen. 

Asiantuntijapalvelu hankitaan ulkopuoliselta toimijalta ostopalveluna ja tuki maksetaan yritykselle jälkikäteen eli kehittämistoimenpiteiden toteuduttua hyväksytysti.

HAKUOHJEET 

Hakuaika: 12.5.2022 KLO 8.00 – 12.6.2022 KLO 16.00

YLEISET TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden kotipaikka on Pudasjärvi ja joilla on Y-tunnus. 

Tukea voivat saada:

 • Yritykset sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajat
 • Yrityksen kotipaikka ( yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä) ja/tai kiinteä toimipaikka on oltava Pudasjärven kaupungin alueella vähintään tukivuoden loppuun saakka
 • Toimintaan, jolla on jatkuvan kannattavan liiketoiminnan edellytykset (päätoiminen yritystoiminta) 

Tukea voidaan myöntää: 

 • Brändi – ja yritysilmeen suunnittelu tai muutos
 • Kotisivujen suunnittelu ja toteutus
 • Kotisivujen päivittäminen (pois lukien yksistään toteutettu hakukoneoptimointi)
 • Verkkokaupan ja oman digitaalisen liiketoimintamallin suunnitteluun. (ennen verkkokaupan avaamista täytyy tehdä oman digitaalisen liiketoimintamallin suunnittelu. Tuella voi ostaa asiantuntijapalveluita liiketoimintamallin suunnitteluun sekä verkkokauppa-alustojen ja logistiikka- ja maksupalveluiden kartoittamiseen ja valintaan)
 • Some-viestinnän suunnittelu, toteutus ja viestintäsuunnitelman laadinta
 • Messuosastolle yritysilmeen luominen ja messuosaston toteuttaminen (yksin tai yhteistyössä, ei kuitenkaan messujen osallistumismaksuihin)
 • Laajempi kertaluontoinen mainoskampanja (markkinointisuunnitelma)
 • Tienvarsimainonta tai opaskyltit (viranomaisen hyväksyntä)
 • Markkinointiin ja myynnin kehittämiseen liittyviin palveluihin
 • Juridisiin palveluihin, kuten osakassopimuksen laadintaan
 • Konsultointiin, kuten yrityksen strategian uudistukseen

Tukea ei voi saada:

 • Tavanomaiseen markkinointiin tai tavanomaisen printti- ja some-markkinoinnin toteuttamiseen
 • Verkkokauppa-alustan ostamiseen ja -kaupan rakentamiseen. PK-yrityksille sopivia verkkokauppa-alustoja ovat esimerkiksi Mycashflow, Vilkas ja Shopify. Verkkokaupan pystyttäminen, verkkokauppa-alustan hankkiminen ja tuotteiden laittaminen myyntiin on nopea ja varsin helppo toimenpide sen jälkeen, kun on suunnitteluvaiheessa hankittu ymmärrys siitä, mitä pitää tehdä
 • Asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea (esim. ELY-keskuksen tuet  www.yritystenkehittamispalvelut.fi tai Business Finlandin innovaatioseteli)
 • Asiantuntijapalveluun, johon saadaan julkista tukea muualta
 • Yrityksen omiin palkkakustannuksiin, eikä muihin normaalitoiminnan menoihin tai lupamaksuihin
 • Julkisesti tuettuihin yhteismarkkinointikampanjoihin
 • Erityisen pienimuotoisena pidettävään yritystoimintaan (tulo alle YEL-vakuutuksen alarajan)
 • Jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksistaan (verot ja työeläkevakuutusmaksut)
 • Jos hakijan taloudellinen tilanne ei mahdollista liiketoiminnan harjoittamista tai yrityksen kehittämistoimia
 • Kone- ja laiteinvestointeihin

MYÖNNETTÄVÄN TUEN ENIMMÄISMÄÄRÄ JA OMARAHOITUSOSUUS

Tuki on 50 % hankinnan arvosta, kuitenkin korkeintaan 1500 euroa/yritys.

Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Mikäli hankinta ja kustannukset toteutuvat jostain syystä suunniteltuja toimenpiteitä ja yrityssetelitukipäätöstä pienempinä, myös tuen määrä laskee.

Tuki on harkinnanvaraista. Yrityspalveluseteli myönnetään Pudasjärven Kehitys Oy:n suorittaman arvioinnin perusteella. 

Tuki on yritykselle niin sanottua de minimis -tukea (Komission de minimis -asetus). Yritykselle myönnettyjen de minimis -tukien enimmäismäärä on 200 000 euroa kolmen perättäisen verovuoden aikana. Mikäli de minimis -tukiraja on täynnä, ei enää uutta de minimis -tukea voida ko. yritykselle myöntää.

Lisäksi tukea myönnetään vuosittaisen Pudasjärven kaupungin määrärahan puitteissa. Kun vuosittainen määräraha on käytetty, ei tukea voida myöntää, vaikka hakemus olisi muuten tukikelpoinen.

TUEN HAKEMINEN JA HAKEMUKSEN LIITTEET

Tukea haetaan Pudasjärven Kehitys Oy:ltä tällä lomakkeella:

LATAA HAKULOMAKE

Hakemukseen on liitettävä uusin tuloslaskelma ja tase tai niihin verrattava selvitys hakijan tuloista ja varallisuudesta. Jos yrityksen ensimmäinen tilikausi ei ole vielä päättynyt, voidaan liitteeksi hyväksyä hakuhetken tuloslaskelma ja liiketoimintasuunnitelma. Apuna voi käyttää Yritystulkin työkaluja.

Hakulomakkeeseen tulee avata lyhyesti yrityksen toimintaa ja kuvata selkeästi yrityssetelin käyttötarkoitus, mitä kehittämistoimia ollaan käytännössä toteuttamassa (tavoitteet, sisältö, aikataulu, asiantuntija tai palveluntuottaja, ajankäytön työmäärä, hinta sekä arvio yrityksen tai yrittäjän osallistumisesta toimintaan).

Palveluntuottaja (asiantuntijataho, jolta toteutus hankitaan) on yritys, jolla on Y-tunnus. Palveluntuottajan tilaajavastuulain mukaisten tietojen tulee olla kunnossa (liittynyt tilaajavastuujärjestelmään).

Yrityksen tulee ilmoittaa hakemuksessaan lisäksi, paljonko eri viranomaistahojen de minimis -tukia yritykselle on myönnetty ja milloin ko. tuet on myönnetty.

HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO

Hakemus liitteineen toimitetaan sähköisessä muodossa yritysneuvojalle sähköpostiosoitteeseen: auvo.turpeinen@pudasjarvi.fi. Mikäli hakemusta ei voida toimittaa sähköisesti, yrityksen tulee ottaa yhteyttä yritysneuvojaan.

Pudasjärven Kehitys Oy arvioi hakemukset heti saapumisjärjestyksessä ja tekee päätökset yrityspalvelusetelin myöntämisestä. Yritys saa tämän jälkeen tiedon yrityspalvelusetelin myöntämisestä. 

Mikäli yritys haluaa aloittaa kehittämistoimenpiteet jo ennen hakuajan päättymistä ja yrityspalvelustelipäätöksen saamista, yritys tekee sen omalla riskillään.

TUEN MAKSU JA MUUT EHDOT

Tuki maksetaan yritykselle yrityspalvelusetelin tukiehtojen ja päätöksen mukaisesti toteutuneiden kustannusten perusteella. 

Tuen maksamiseksi on Pudasjärven Kehitys Oy:lle toimitettava kopiot tositteista (laskuista ja kopio yrityksen suorittamasta omarahoitusosuuden maksukuitista) sekä raportti tehdyistä toimenpiteistä. Asiantuntijatahon toimittama raportti pitää olla yrityksen hyväksymä. 

Toteutetut toimenpiteet tarkistetaan sekä raportin ja tositteiden pohjalta kulut todennetaan Pudasjärven Kehitys Oy:ssä. Niiden hyväksynnän jälkeen Pudasjärven kaupunki maksaa tuen yritykselle.

Lisätietoja:

Auvo Turpeinen, yritysneuvoja 
puh: 045 169 3997
email: auvo.turpeinen@pudasjarvi.fi