Lähiruokatoimijoille suunnattu hanke, joka tuki yrityksiä saamaan tuotteita turistien pöytiin ja kansainvälisille markkinoille

Villiruoan uudet mahdollisuudet (VILMA) -hankkeen toteutusaika oli 15.8.2019-31.8.2020. Hanke kartoitti kasvumahdollisuuksia Koillismaan mikro- ja pk-elintarvikeyritysten tuotteille ja mahdollisuuksia rakentaa arvoketjuja Koillismaalta kotimaan ja kansainvälisille markkinoille.

Hyödynnä hankkeen valmennusmateriaaleja: katso työpajojen videot, jotka löydät sivun alaosasta!

Päätavoitteena oli tunnistaa, mitä yhteistyöverkostoja on rakennettavissa tuotteiden raaka-ainehankintaan, jalostukseen, myyntiin ja jakeluun tuotteiden saattamiseksi sekä kotimaan että kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa kartoitettiin myös kysyntä ja tarjonta eri tuotteille.

Mikro- ja pk-yritykset hyötyvät siitä, että luodaan alueelle leveämmät hartiat kasvua ja kansainvälistymistä silmällä pitäen ja kytkeydytään myös valtakunnallisiin elintarvikeviennin edistämistoimenpiteisiin. Arvoketjujen toimijat saatettiin muun muassa työpajojen avulla yhteen. Näin rakennettiin kunta- ja maakuntarajat ylittäviä yhteistyöverkostoja muiden elintarvikealan ja -viennin toimijoiden kanssa. Kansainvälistymisessä huomioitiin sekä vientipotentiaali että Koillismaan alueelle suuntautuva matkailijavirta eli etsittiin keinoja vauhdittaa tuotteiden pääsyä alueella vierailevien matkailijoiden ulottuville.

Hanketta hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja Pudasjärven Kehitys Oy oli hankkeen osatoteuttaja. Naturpolis Oy:n verkkosivulta löydät hankkeessa tuotetut valmennusmateriaalit ja markkinaselvitykset:

https://www.naturpolis.fi/fi/hankkeet/#villiruuan-uudet-mahdollisuudet-vilma

LEHDISTÖTIEDOTE:

Vilma-hanke vietiin läpi hyvin tuloksin

Koillismaalla on suuri kaupallinen resurssi käytössään pohjoiseen ympäristöön sopeutuneessa elintarviketuotannossa ja luonnonkeruutuotteissa. Alueen vilkas matkailu tuo vientiin verrattavia myyntimahdollisuuksia alueen yrityksille, ja pohjoiseen eksotiikkaan ja puhtaaseen luontoon perustuvat tuotteet kiinnostavat kansainvälisiä asiakkaita. Koillismaan elintarvikeyrittäjillä on halu tarttua näihin mahdollisuuksiin, ja kasvattaa matkailijoille suuntautuvaa myyntiä ja kytkeytyä mukaan kansallisiin vienninedistämistoimiin.

Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma) -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kasvumahdollisuuksia Koillismaan mikro- ja pk-elintarvikeyritysten tuotteille ja rakentaa arvoketjuja Koillismaalta kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Hanke oli seuraava askel elintarvikealan pitkäjänteisessä kehittämistyössä Koillismaalla.

Hankkeessa toteutettiin muun muassa kotimaan myyntikanavaselvitys, kuluttajatutkimukset Ranskaan ja Japaniin sekä alueen sisäisten ja ylimaakunnallisten yhteistyömahdollisuuksien kartoitus. Hankkeen toimintaa suunnattiin vahvasti yritysten tarpeiden mukaan. Yritysten toiveesta hankkeessa tehtiin myös selvitys ekologisesta pakkaamisesta ja  tarjottiin koulutusta tuotekehitysprosessin hallintaan. Toimenpiteet toteutettiin hankkeen projektipäällikön, asiantuntijapalveluiden tuottajan ja yritysten tiiviinä yhteistyönä. Hankkeeseen osallistui 22 elintarvikeyritystä ja 22 matkailu-, majoitus-, hyvinvointi- ja ravintola-alan yritystä Koillismaalta.

Yrityksille tuotettiin ja välitettiin tietoa Koillismaan elintarviketuotteiden kysynnästä kotimaan ja vientimarkkinoilla sekä tunnistettiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysten osaamista vahvistettiin vientivalmiuksien, tuotekehityksen, pakkaamisen ja brändäämisen osalta. Yrityksille myös esiteltiin laaja joukko asiantuntijoita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä alueen yritysten kanssa.

-Tiedon ja osaamisen lisääntyminen toi yrityksille uskallusta ja varmuutta edetä yritystoimintansa kehittämisessä. Myös yritysten kynnys asiantuntijapalveluiden käyttöön madaltui hankkeen aikana. Hankkeen palautekyselyn perusteella yrityksissä on käynnistynyt prosesseja uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseksi. Yritykset kertoivat myös löytäneensä uusia yhteistyökumppaneita ja kokivat verkostonsa  laajentuneen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kaisa Soppela.

-Hankkeesta lähti liikkeelle useita jatkokehitystoimia, mikä oli yksi aktivointihankkeen keskeisiä tavoitteita. Hanke myös toi yritysten ulottuville paljon asiantuntijaosaamista. Linkit hankkeessa tuotetuista materiaaleista löytyvät Naturpolis Oy:n nettisivuille tallennettavasta hankkeen loppuraportista, josta ne ovat yritysten hyödynnettävissä jatkossakin, jatkaa Soppela.

Hanke toteutettiin ajalla 15.8.2019-31.8.2020. Sitä hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, ja osatoteuttajana toimi Pudasjärven Kehitys Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 209 069 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää EU:n valtion tukea 198 615 euroa ja kuntarahoitusta 10 453 euroa.

Seija Väisänen, tiedottaja, Naturpolis Oy
puh. 040 725 0392
email: seija.vaisanen@naturpolis.fi
www.kuusamoregion.fi

VIDEOT:

23.4.2020 VIDEO
Tuotekehitysprosessi ja tuotekehityksen työkalut, Eeva-Liisa Häkli Foodwest Oy

2.6.2020 VIDEO
PIENET PUROT, Kasvun verkostot -työpaja

28.4.2020 VIDEO
Trendejä ja ideoita tuotekehitykseen, Eeva-Liisa Häkli Foodwest Oy (Teams-tallenne)

4.12.2020 VIDEO
Foodwestin ratkaisuehdotus

26.5.2020 VIDEO
Case-esimerkkejä brändikampanjoista, Juho Ikonen, Vilma-hankkeen brändityöpaja

13.5.2020 VIDEO
Miten brändistä tehdään vahva myynninedistämisen väline 1/2, Riikka Salokannel

26.11.2019 VIDEO
Esittely Foodwest

22.4.2020 VIDEO
Trendejä ja ideoita tuotekehitykseen, Eeva-Liisa Häkli Foodwest Oy (Teams-tallenne)

23.4.2020 VIDEO
Konseptin kuvaus, Eeva-Liisa Häkli Foodwest Oy (Teams-tallenne)

23.4.2020 VIDEO
Japanin markkinamahdollisuuksia, Ari Virtanen Redwheel Ltd, (Teams-tallenne)

24.3.2020 VIDEO
Kotimaan myyntikanavaselvityksen tulokset (Teams-tallenne)

22.4.2020 VIDEO
Pakkaussuunnittelu ja sen merkitys tuotelanseerauksen onnistumisessa, Riikka Salokannel

22.4.2020 VIDEO
Elintarvikealan trendejä ja tuotekehitysprosesseja, Harri Latva-Mäenpää Foodwest Oy

13.5.2020 VIDEO
Miten brändistä tehdään vahva myynninedistämisen väline 2/2, Riikka Salokannel

26.5.2020 VIDEO
Brändin vuosikello ja brand managerin tehtävät, Riikka Salokannel  Teams-tallenne

26.11.2019 VIDEO
Esittely Innolink, Villiruuan uudet mahdollisuudet -hankkeen asiantuntijatiimi esittäytyy Kasvun suunta -työpajassa

24.3.2020 VIDEO
Japanin ja Ranskan kuluttajamarkkinakartoitusten tulosten purku, Villiruoan uudet mahdollisuudet -hankkeen Kasvun mahdollisuudet -työpaja  (Teams-tallenne)

2.6.2020 VIDEO
YHTEISTYÖVERKOSTOSELVITYS, Kasvun verkostot -työpaja, Jukka-Pekka Inkinen

23.4.2020 VIDEO
Kuluttajan ymmärtäminen ja askelmerkit menestystuotteeksi, Suvi Luoma Foodwest Oy,

2.6.2020 VIDEO
ARVOKETJUT, Kasvun verkostot -työpaja, Eeva-Liisa Lilja

2.6.2020 VIDEO
YHTEISTYÖKUMPPANIT, Kasvun verkostot -työpaja 2.6.2020

2.6.2020 VIDEO
EKOLOGISET PAKKAUKSET, Kasvun verkostot -työpaja 2.6.2020, Riikka Salokannel

2.9.2020 VIDEO
YHTEISTYÖVERKOSTOSELVITYS, Kasvun verkostot -työpaja, Jukka-Pekka Inkinen

26.11.2019 VIDEO
Esittely Fennopromo, Villiruuan uudet mahdollisuudet -hankkeen asiantuntijatiimi esittäytyy Kasvun suunta -työpajassa