Lähiruokatoimijoille suunnattu hanke, joka tuki yrityksiä saamaan tuotteita turistien pöytiin ja kansainvälisille markkinoille

(Katso lopussa työpajojen videot)

Villiruoan uudet mahdollisuudet (VILMA) -hanke kartoitti kasvumahdollisuuksia Koillismaan mikro- ja pk-elintarvikeyritysten tuotteille ja rakentaa arvoketjuja Koillismaalta kotimaan ja kansainvälisille markkinoille. Hankkeen toteutusaika oli 15.8.2019-31.8.2020.

Naturpolis Oy:n verkkosivulta löydät hankkeessa tuotetut valmennusmateriaalit ja markkinaselvitykset:

https://www.naturpolis.fi/fi/hankkeet/#villiruuan-uudet-mahdollisuudet-vilma

Päätavoitteena oli tunnistaa, mitä yhteistyöverkostoja on rakennettavissa tuotteiden raaka-ainehankintaan, jalostukseen, myyntiin ja jakeluun tuotteiden saattamiseksi sekä kotimaan että kansainvälisille markkinoille. Hankkeessa kartoitetaan myös kysyntä ja tarjonta eri tuotteille.

Mikro- ja pk-yritykset hyötyvät siitä, että luodaan alueelle leveämmät hartiat kasvua ja kansainvälistymistä silmällä pitäen ja kytkeydytään myös valtakunnallisiin elintarvikeviennin edistämistoimenpiteisiin. Arvoketjujen toimijat saatettiin muun muassa työpajojen avulla yhteen. Näin rakennettiin kunta- ja maakuntarajat ylittäviä yhteistyöverkostoja muiden elintarvikealan ja -viennin toimijoiden kanssa. Kansainvälistymisessä huomioitiin sekä vientipotentiaali että Koillismaan alueelle suuntautuva matkailijavirta eli etsitään keinoja vauhdittaa tuotteiden pääsyä alueella vierailevien matkailijoiden ulottuville.

Hanketta hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja Pudasjärven Kehitys Oy oli hankkeen osatoteuttaja.

LEHDISTÖTIEDOTE:

Vilma-hanke vietiin läpi hyvin tuloksin

Koillismaalla on suuri kaupallinen resurssi käytössään pohjoiseen ympäristöön sopeutuneessa elintarviketuotannossa ja luonnonkeruutuotteissa. Alueen vilkas matkailu tuo vientiin verrattavia myyntimahdollisuuksia alueen yrityksille, ja pohjoiseen eksotiikkaan ja puhtaaseen luontoon perustuvat tuotteet kiinnostavat kansainvälisiä asiakkaita. Koillismaan elintarvikeyrittäjillä on halu tarttua näihin mahdollisuuksiin, ja kasvattaa matkailijoille suuntautuvaa myyntiä ja kytkeytyä mukaan kansallisiin vienninedistämistoimiin.

Villiruuan uudet mahdollisuudet (Vilma) -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa kasvumahdollisuuksia Koillismaan mikro- ja pk-elintarvikeyritysten tuotteille ja rakentaa arvoketjuja Koillismaalta kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. Hanke oli seuraava askel elintarvikealan pitkäjänteisessä kehittämistyössä Koillismaalla.

Hankkeessa toteutettiin muun muassa kotimaan myyntikanavaselvitys, kuluttajatutkimukset Ranskaan ja Japaniin sekä alueen sisäisten ja ylimaakunnallisten yhteistyömahdollisuuksien kartoitus. Hankkeen toimintaa suunnattiin vahvasti yritysten tarpeiden mukaan. Yritysten toiveesta hankkeessa tehtiin myös selvitys ekologisesta pakkaamisesta ja  tarjottiin koulutusta tuotekehitysprosessin hallintaan. Toimenpiteet toteutettiin hankkeen projektipäällikön,  asiantuntijapalveluiden tuottajan ja  yritysten tiiviinä yhteistyönä. Hankkeeseen osallistui 22 elintarvikeyritystä  ja 22 matkailu-, majoitus-, hyvinvointi- ja ravintola-alan yritystä  Koillismaalta.

Yrityksille tuotettiin ja välitettiin tietoa Koillismaan elintarviketuotteiden kysynnästä kotimaan ja vientimarkkinoilla sekä tunnistettiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Yritysten osaamista vahvistettiin vientivalmiuksien, tuotekehityksen, pakkaamisen ja brändäämisen osalta. Yrityksille myös esiteltiin laaja joukko asiantuntijoita ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat kiinnostuneita yhteistyöstä alueen yritysten kanssa.

-Tiedon ja osaamisen lisääntyminen toi yrityksille uskallusta ja varmuutta edetä yritystoimintansa kehittämisessä. Myös yritysten kynnys asiantuntijapalveluiden käyttöön madaltui hankkeen aikana. Hankkeen palautekyselyn perusteella yrityksissä on käynnistynyt prosesseja uusien tuotteiden ja menetelmien kehittämiseksi. Yritykset kertoivat myös löytäneensä uusia yhteistyökumppaneita ja kokivat verkostonsa  laajentuneen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kaisa Soppela. -Hankkeesta  lähti liikkeelle useita jatkokehitystoimia, mikä oli yksi aktivointihankkeen keskeisiä tavoitteita. Hanke myös toi yritysten ulottuville paljon asiantuntijaosaamista. Linkit hankkeessa tuotetuista materiaaleista löytyvät Naturpolis Oy:n nettisivuille tallennettavasta hankkeen loppuraportista, josta ne ovat yritysten hyödynnettävissä jatkossakin, jatkaa  Soppela.

Hanke toteutettiin ajalla 15.8.2019 – 31.8.2020. Sitä hallinnoi Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, ja osatoteuttajana toimi Pudasjärven Kehitys Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 209.069 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämää EU:n valtion tukea  198.615 euroa, ja kuntarahoitusta 10.453 euroa.

Ystävällisin terveisin

Seija Väisänen
Tiedottaja
PR and Communications
NATURPOLIS OY – NORDIC BUSINESS CENTER
Nuottatie 6 A
FI-93600 KUUSAMO
tel. +358 40 725 0392
email: seija.vaisanen@naturpolis.fi
www.kuusamoregion.fi

 

VIDEOT:

Tuotekehitysprosessi ja tuotekehityksen työkalut, Eeva-Liisa Häkli Foodwest Oy, 23.4.2020 VIDEO

PIENET PUROT, Kasvun verkostot -työpaja 2.6.2020 VIDEO

Trendejä ja ideoita tuotekehitykseen, Eeva-Liisa Häkli Foodwest Oy (Teams-tallenne) VIDEO

Foodwestin ratkaisuehdotus VIDEO

Case-esimerkkejä brändikampanjoista, Juho Ikonen, Vilma-hankkeen brändityöpaja 26.5.2020 VIDEO

Miten brändistä tehdään vahva myynninedistämisen väline 1/2, Riikka Salokannel 13.5.2020 VIDEO

Esittely Foodwest VIDEO

Trendejä ja ideoita tuotekehitykseen, Eeva-Liisa Häkli Foodwest Oy (Teams-tallenne) VIDEO

Konseptin kuvaus, Eeva-Liisa Häkli Foodwest Oy, 23.4.2020 (Teams-tallenne) VIDEO

Japanin markkinamahdollisuuksia, Ari Virtanen Redwheel Ltd, 23.4.2020 (Teams-tallenne) VIDEO

Kotimaan myyntikanavaselvityksen tulokset (Teams-tallenne) VIDEO

Pakkaussuunnittelu ja sen merkitys tuotelanseerauksen onnistumisessa, Riikka Salokannel 22.4.2020 VIDEO

Elintarvikealan trendejä ja tuotekehitysprosesseja, Harri Latva-Mäenpää Foodwest Oy, 22.4.2020 VIDEO

Miten brändistä tehdään vahva myynninedistämisen väline 2/2, Riikka Salokannel 13.5.2020 VIDEO

Brändin vuosikello ja brand managerin tehtävät, Riikka Salokannel 26.5.2020, Teams-tallenne VIDEO

Esittely Innolink VIDEO

Japanin ja Ranskan kuluttajamarkkinakartoituksen tulokset (Teams-tallenne) VIDEO

YHTEISTYÖVERKOSTOSELVITYS, Kasvun verkostot -työpaja 2.6.2020, Jukka-Pekka Inkinen VIDEO

Kuluttajan ymmärtäminen ja askelmerkit menestystuotteeksi, Suvi Luoma Foodwest Oy, 23.4.2020 VIDEO

ARVOKETJUT, Kasvun verkostot -työpaja 2.6.2020, Eeva-Liisa Lilja VIDEO

YHTEISTYÖKUMPPANIT, Kasvun verkostot -työpaja 2.6.2020 VIDEO

EKOLOGISET PAKKAUKSET, Kasvun verkostot -työpaja 2.6.2020, Riikka Salokannel VIDEO

YHTEISTYÖVERKOSTOSELVITYS, Kasvun verkostot -työpaja 2.6.2020, Jukka-Pekka Inkinen VIDEO

Esittely Fennopromo VIDEO