Lataa tästä 31.5.2022 valmistunut Syötteen Master Plan

Syötteen matkailualueen Master Plan 30.5.2022

 

TAUSTAA

Syötteen matkailualue on ympärivuotinen matkailukeskittymä Pohjois-Pohjanmaalla, Pudasjärvellä. Suomen eteläisin tunturialue vaaramaisemineen tekee Syötteen matkailualueesta kansainvälisesti ainutlaatuisen ja vetovoimaisen. Syötteen matkailualueella tarkoitetaan Syötteen, Pudasjärven kylien ja lähimatkailukohteiden yhteistä matkailualuetta.

Matkailualue on koronakriisin jälkeen voimakkaassa kasvussa. Alueelle kaivataan kehittämisen työkalua, joka kokoaa yhteisen näkemyksen visiosta, tavoitteista ja auttaa kaikkia alueen toimijoita kehittämään sisältöjä sekä tekemään tarvittavia investointeja. Master Plan auttaa myös rahoittajia, koulutus- ja tutkimuslaitoksia sekä kaupunkia tekemään matkailua tukevia palveluita kasvun tueksi. Master Plan auttaa toimijoita myös ennakoinnissa ja osaavan työvoiman hankkimisessa alueelle. Yritykset ja yhdistykset voivat tukeutua Master Planiin hakiessaan rahoituksia investointeihin.

 

HANKKEEN TAVOITTEET

Syötteen matkailualeen Master Plan ja investointisuunnitelma -hankkeen tavoitteena on saada alueelle kehittämistä ohjaava kokonaissuunnitelma. Suunnitelma toteutettaisiin yhteisten työpajojen avulla. Työpajojen myötä alueen toimijoilta saadaan tietoa yhteisistä tavoitteista, tarvittavista toimenpiteistä, tavoitteita tukevista kehittämishankkeista sekä keskeisistä investoinneista vuosille 2021-2027.

Syötteen matkailualueen Master Plan ja investointisuunnitelma –hanke toteutetaan ostopalveluna.

Alueen yrittäjät ovat nostaneet esille mm. seuraavia asioita esille, joita hankkeessa tarkastellaan:

– matkailualueen yhteinen tavoitetila ohjaa yritysten ja kaupungin investointeja

– tiedolla johtaminen alueen käyttöön – tilastojen hyödyntäminen kaikissa toimissa

– kestävän matkailun ja vastuullisuuden nostaminen mm. Sustainable Travel Finland –ohjelman kautta

– tunnistetaan uusien palveluiden tarve mm., kokous- ja kongressipalvelut sekä tapahtumatuotanto ja löydetään niille tekijät

– hyödynnetään Oulun valintaa Kulttuuripääkaupungiksi 2026

– huolehditaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta ja osaamisen kehittämisestä

– kaavoitus ennakoi alueen kasvutarpeita

– nostetaan paikallinen puhdas ravinto osaksi matkailun vetovoimaisuutta

– huolehditaan uusiutuvan energian lähteiden saatavuudesta ja käytöstä

– otetaan alueella ja alueesta tapahtuva viestintä tarkemmin huomioon mm. viestinnän sisällöissä vastuullisuusviestintää unohtamatta

– huomioidaan luonto ja hyvinvointimatkailun ekosysteemi – yhdessä kasvaminen

– hyödynnetään olemassa olevia Pudasjärven kylien paikallisia tapahtumia tuomalla ne paremmin matkailijoiden tietoon sekä kannustamme kylätoimijoita päiväkohteiden tuotteistamisessa

 

VAIKUTUKSET

Syötteen matkailualueen Master Plan ja investointisuunnitelman vaikutuksista alueen seuraava kehitysvaihe saadaan etenemään oikea-aikaisesti ja suunnitelmallisesti kaikkien toimijoiden kanssa. Yritykset, kaupunki, kylät ja sidosryhmät pystyvät ennakoimaan tarvittavat toimenpiteet ja pystyvät reagoimaan kasvun vaatimiin toimenpiteisiin. Rahoittajat saavat hyvän kuvan matkailualueen yritysten investointitarpeista ja yrittäjät saavat investoinnit käyntiin.

 

Lisätietoja:

Markus Pyttynen

matkailun yrityskehittäjä

Pudasjärven Kehitys Oy (Y-tunnus 2890880-3)

Oikopolku 4 B 2, 93100 Pudasjärvi

puh: 050 5442300

email: markus.pyttynen@pudasjarvi.fi

 

 

 

Toteuttaja: Pudasjärven Kehitys Oy

Hankkeen kustannusarvio: 50 000 €, AKKE-tuki 35 000 €

Toteutusaika: 1.9.2021 – 31.5.2022